DET POWER TEXNOLOGY CO., LTD

Greenaşyl energiýa üns beriň, pudaga çuňňur giriň we ýaşyl energiýa çözgütleri bilen üpjün etmek üçin batareýa tehnologiýasyny ulanyň

Marka

DET Power - batareýa enjamlaryny öndürýän dünýä belli marka

Özbaşdaklaşdyrma

Applicationörite amaly pudagyňyz üçin çylşyrymly özleşdirme ukyby.

Tejribe

12 ýyl batareýa pudagynda tejribe yzygiderli ösdürilýär.

Biz kim?

DET POWER TEXNOLOGY CO., LTD, "uly maglumatlar döwründe ýaşyl energiýa saklaýyş toplumlaýyn hyzmat üpjün edijisi", geljegi uly energiýa tehnologiýasy bilen global müşderiler bilen paýlaşýar.

Energiýany saklamakda ösýän täze energiýa dünýäsini işjeň öwrenýäris we tapýarys,GÜOWÇberk ýaşyl energiýa kepilligini üpjün etmek üçin energiýa saklaýyş çözgütleriniň doly toplumy bar;Energiýa gaýtadan işlenip bilinýän we täzelenip bilýän bolsun, çeşmeleriň ýitmegini azaldyň we sagdyn topragy dikeliň.

GÜOWÇbu pudakda "milli daşky gurşawa zyýanly kärhana", şeýle hem "milli ýokary tehnologiýaly senagat topary", "Hytaýyň iň gowy 100 elektron maglumat kärhanasy" we "dünýädäki iň gowy 500 täze energiýa kärhanasy" -yň hormatly ýeňijisi。

Çuň we güýçli energiýa saklaýjy batareýa

Greenaşyl energiýa üns beriň, pudaga çuňňur giriň we ýaşyl energiýa çözgütleri bilen üpjün etmek üçin batareýa tehnologiýasyny ulanyň

Biziň täzeliklerimiz

"Dünýäniň öňdebaryjy düşünjelerini we tehnologiýalaryny yzygiderli siňdirmek we garaşsyz innowasiýa ukyplaryny ýokarlandyrmak detaýyň ösüşiniň hereketlendiriji güýji we berk içerki sebäbidir."

DET strategiýasy merkezi Dongguanda ýerleşýär we batareýa önümçilik bazalary bar: Shaoguan Renhua senagat bazasy we Dongguan.Gözleg we barlag bazalary Dongguan, Şençzhenen we Europeewropada ýerleşýär.

 

Her taslama aşaky çemeleşýäris.Müşderilerimiz işimiziň netijesinde köpelýän traffigi, marka wepalylygyny we täze netijeleri yzygiderli görýärler.

- - GÜOWÇ ED. .N.Baş direktory.Jenap LI

.Yllar
2008-nji ARYL
4 Ylmy barlag
NOOK.IŞLER
GYSGAÇA METERLER
Zawod gurluşygy
ÖNÜMLER GÜERÇI WH
Batareýa Önümiň kuwwaty

DET Power-iň hünär önümleri we güýç çözgütleri barada has giňişleýin maglumat gözleýärsiňizmi?Size elmydama kömek etmäge taýýar hünärmenler toparymyz bar.Anketany doldurmagyňyzy haýyş edýäris we satuw wekilimiz gysga wagtda habarlaşar.